ALGEMENE VOORWAARDEN vdB Metaalbewerking

vdB Metaalbewerking is een jong en dynamisch bedrijf met ruime ervaring in de metaalindustrie. We zijn makers, geen schrijvers, en zouden willen dat we de algemene voorwaarden net zo aantrekkelijk konden maken als onze producten. We ontkomen er namelijk niet aan om bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen we in deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die je met ons aangaat. Lekker duidelijk! Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij de Overeenkomst uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je hier allemaal terug. 

 

0. DEFINITIES

 • vdB Metaalbewerking:     de eenmanszaak vdB Metaalbewerking, kantoorhoudende te (5683 PN) Best aan het adres Fabrieksweg nr. 17; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65739647;
 • Wederpartij:     de partij die een Overeenkomst sluit met vdB Metaalbewerking of aan wie vdB Metaalbewerking een offerte heeft uitgebracht. Dit betreft zowel de Consument als een niet-Consument. 
 • Consument:     de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Overeenkomst:          iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen vdB Metaalbewerking en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.
 • Werkzaamheden:     alle activiteiten die vdB Metaalbewerking verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder – eventueel – het maken of overnemen van de (aanwezige) tekening(en), productieactiviteiten, de levering van de materialen en de montageactiviteiten.
 • Partijen:     vdB Metaalbewerking en de Wederpartij samen.


1. WANNEER GELDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van vdB Metaalbewerking en op iedere Overeenkomst tussen vdB Metaalbewerking en een Wederpartij. 

1.2 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Afwijkingen van, of aanvullingen op, de algemene voorwaarden van vdB Metaalbewerking zijn alleen mogelijk als vdB Metaalbewerking hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en zijn alleen van toepassing op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.3 De toekomst is onvoorspelbaar; het zou dus zomaar kunnen dat één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden in bepaalde situaties niet (langer) geldig zijn. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden wel volledig van toepassing. vdB Metaalbewerking zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als vdB Metaalbewerking van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat vdB Metaalbewerking het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen.

 

2. OFFERTES

2.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de Werkzaamheden.

2.2 Alle offertes van vdB Metaalbewerking zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat vdB Metaalbewerking het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde diensten of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

2.3 vdB Metaalbewerking kan niet aan haar offertes worden gehouden als de Wederpartij behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

2.5 Als vdB Metaalbewerking in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan vdB Metaalbewerking niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.6 vdB Metaalbewerking heeft het recht om onvoorziene kosten of meerwerk, welke ontstaan door een niet aan vdB Metaalbewerking toe te rekenen oorzaak, door te berekenen aan de Wederpartij. Als deze onvoorziene kosten of meerwerk maximaal 10% van de geoffreerde (en overeengekomen) kosten bedragen, dan hoeft vdB Metaalbewerking hiervoor geen toestemming te vragen aan de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Overstijgen deze kosten meer dan 10% van het geoffreerde (en overeengekomen) bedrag, dan zal vdB Metaalbewerking vooraf akkoord vragen van de Wederpartij.

2.7 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. Alle geoffreerde bedragen zijn gebaseerd op kostenfactoren die gelden op het moment dat vdB Metaalbewerking een aanbieding doet aan de Wederpartij. Eventuele voor- en nadelige verschillen in de kostenfactoren komen ten gunste of ten laste van de Wederpartij. Bij kostenfactoren kan onder andere worden gedacht aan productprijzen, invoer- of uitvoerrechten en belastingen. 


3. OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst (of wijziging daarin) komt alleen tot stand als (I) de Wederpartij een offerte van vdB Metaalbewerking ongewijzigd accepteert, of; (II) vdB Metaalbewerking een Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of (III) vdB Metaalbewerking al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering heeft gegeven.

3.2 vdB Metaalbewerking kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd van de Wederpartij voldoende zekerheid verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. vdB Metaalbewerking kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft vdB Metaalbewerking het recht de (verdere uitvoering van de) Overeenkomst te weigeren.


4. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

4.1 De Wederpartij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan vdB Metaalbewerking heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door vdB Metaalbewerking gewenste vorm en wijze aan vdB Metaalbewerking ter beschikking worden gesteld. 

4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan vdB Metaalbewerking ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn. 

4.3 Als vdB Metaalbewerking op grond van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens (een) tekening(en) maakt, dan zal vdB Metaalbewerking deze altijd vóór (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden aan de Wederpartij voorleggen ter goedkeuring. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk om de tekening(en) van vdB Metaalbewerking te controleren op juistheid en volledigheid. vdB Metaalbewerking mag vertrouwen op het akkoord van de Wederpartij en aanvaardt na het verkregen akkoord dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de (on)juistheid, (on)volledigheid en/of (on)betrouwbaarheid van de voor akkoord bevonden tekening(en). 

4.4 Als de Wederpartij meerdere informatiebronnen of tekeningen aanlevert met de benodigde gegevens, dan heeft vdB Metaalbewerking geen verplichting om dit te controleren op juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid. Ook hoeft vdB Metaalbewerking niet te controleren of de meerdere informatiebronnen en/of tekeningen onderling verschillen bevatten.

4.5 De Wederpartij zal voor haar eigen rekening zorgen voor het verkrijgen van alle vergunningen, toestemmingen, beschikkingen en/of ontheffingen die eventueel nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

4.6 De Wederpartij verstrekt aan vdB Metaalbewerking vrije toegang en/of doorgang tot de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Dat houdt in dat de locatie ook goed bereikbaar moet zijn voor alle middelen die vdB Metaalbewerking nodig heeft in de uitvoering van de Overeenkomst. vdB Metaalbewerking heeft enkel de verplichting om de zaken te vervoeren tot de plaats die voor de benodigde voertuig(en) bereikbaar is via behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein. 

4.7 De Wederpartij zorgt ervoor dat vdB Metaalbewerking op de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd kan beschikken over (voldoende) licht, elektriciteit en water.

4.8 De Wederpartij zal alle meubels, goederen en belemmeringen op de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd verwijderen/verplaatsen vóór de overeengekomen datum van levering. Als vdB Metaalbewerking zelf nog meubels, goederen en/of belemmeringen van de Wederpartij moet verwijderen of verplaatsen, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht aan de Wederpartij. vdB Metaalbewerking zal altijd met de nodige zorg en aandacht omgaan met de meubels en goederen van de Wederpartij, maar vdB Metaalbewerking is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieraan ontstaat als gevolg van de verwijdering/verplaatsing.

4.9 De eventuele kosten die samenhangen met het voldoen aan alle verplichtingen uit dit artikel komen voor rekening van de Wederpartij.

4.10 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan heeft vdB Metaalbewerking het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als vdB Metaalbewerking als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door vdB Metaalbewerking aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 


5. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

5.1 De Wederpartij is verplicht om voorafgaand aan de montage de zaken die aan haar ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Dit geldt dus ook voor de esthetische uitstraling. Als de Wederpartij oordeelt dat de esthetische uitstraling van de zaak niet naar wens is, terwijl het geleverde wel doet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden, dan kan de Wederpartij bij vdB Metaalbewerking een verzoek indienen om tegen (een door vdB Metaalbewerking te bepalen) meerprijs de betreffende zaak te vervangen. vdB Metaalbewerking is niet verplicht om een dergelijk verzoek te accepteren. Gelijktijdig met de montage van de zaak wordt de zaak geacht door de Wederpartij te zijn geaccepteerd.  

5.2 Als de Wederpartij de producten zelf op een later moment monteert of (als dit is afgesproken) vdB Metaalbewerking niet eerder in de gelegenheid stelt om de producten op tijd te monteren, dan komen eventuele risico’s die als gevolg daarvan ontstaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 

5.3 vdB Metaalbewerking doet geen constructieberekeningen en adviseert de Wederpartij daarom aan om een ontwerp te laten controleren door een constructeur. Besluit de Wederpartij hiervan af te zien? Dan komt dat voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.

5.4 vdB Metaalbewerking selecteert haar materialen op klasse en kwaliteit. Wel kunnen onregelmatigheden voorkomen. Eventueel kan tegen meerprijs worden afgesproken dat dit niet zal voorkomen.  


6. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle Werkzaamheden die door vdB Metaalbewerking worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde Werkzaamheden heeft vdB Metaalbewerking een inspanningsverbintenis. vdB Metaalbewerking biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.2 vdB Metaalbewerking heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 vdB Metaalbewerking bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. vdB Metaalbewerking heeft het recht om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst te vervangen. 

6.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn moet de Wederpartij vdB Metaalbewerking eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 

6.5 Wegens veiligheidsreden en het risico op beschadigingen, is tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden toegang van de Wederpartij en derden tot de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd alleen toegestaan in overleg met vdB Metaalbewerking.

6.6 Alle adviezen en gegevens die door vdB Metaalbewerking worden verstrekt zijn vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid voor vdB Metaalbewerking voortvloeit.

6.7 Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van vdB Metaalbewerking nooit:

 • het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
 • het uitvoeren van constructieberekeningen;
 • het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten;
 • het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.

6.8 Tenzij anders overeengekomen, zal het (gebruikelijke) verpakkingsmateriaal niet door vdB Metaalbewerking worden teruggenomen.

6.9 vdB Metaalbewerking heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en dit afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

6.10 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de geaccepteerde Werkzaamheden niet uitgeleverd kunnen worden door vdB Metaalbewerking, omdat de leverancier van vdB Metaalbewerking niet (meer) kan leveren of omdat het product niet meer voorradig is, dan mag vdB Metaalbewerking aan de Wederpartij een alternatief bieden. Als de Wederpartij niet met het alternatief kan instemmen, dan heeft de Wederpartij het recht om dat gedeelte van de Overeenkomst te ontbinden dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. vdB Metaalbewerking is niet gehouden enige kosten of schadeloosstelling aan de Wederpartij te voldoen. 

6.11 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen. 

6.12 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. vdB Metaalbewerking zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal vdB Metaalbewerking de Wederpartij hierover inlichten. Zo kunnen kosten voor gewijzigde bouwplannen, bouwtekeningen en door vdB Metaalbewerking opnieuw op te maken werktekeningen door vdB Metaalbewerking aan de Wederpartij worden doorberekend.


7.LEVERING

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan vdB Metaalbewerking kenbaar heeft gemaakt. 

7.2 Als moment van levering geldt: 

 • als Partijen zijn overeengekomen dat vdB Metaalbewerking de zaken en/of diensten aflevert op het adres van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat vdB Metaalbewerking de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;
 • in het geval dat de Wederpartij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen op het adres van vdB Metaalbewerking of een door vdB Metaalbewerking aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

7.3 Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.

7.4 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan heeft vdB Metaalbewerking het recht om de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

7.5 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan vdB Metaalbewerking verschuldigd is, is de administratie van vdB Metaalbewerking te allen tijde leidend.


8. HERROEPINGSRECHT (ENKEL VOOR DE CONSUMENT)

8.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten of als er sprake is van een product, 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken. 

8.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als een Consument uitdrukkelijk vraagt aan vdB Metaalbewerking om binnen de bedenktermijn de Overeenkomst uit te voeren en voor alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit is bijvoorbeeld het geval als er producten volgens de specifieke wensen van een Consument gemaakt wordt. 

8.3 De Consument begrijpt dat zodra vdB Metaalbewerking op haar verzoek begint met het uitvoeren van de Overeenkomst, aan haar geen recht tot ontbinding meer toekomt. 

8.4 Als vdB Metaalbewerking al een gedeelte van de Overeenkomst is nagekomen terwijl de Consument zich op het herroepingsrecht beroept, worden de kosten hiervoor bij de Consument in rekening gebracht. 

8.5 De bewijslast voor het tijdig uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.


9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 vdB Metaalbewerking heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
 • vdB Metaalbewerking ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van vdB Metaalbewerking gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; of 
 • de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 • De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij vdB Metaalbewerking direct of indirect (zijn) ontstaan.

9.2 vdB Metaalbewerking heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. vdB Metaalbewerking mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

9.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van vdB Metaalbewerking op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

9.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het vdB Metaalbewerking vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van vdB Metaalbewerking op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.


10. ANNULERING

10.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden. vdB Metaalbewerking kan nooit worden verplicht om met een annulering akkoord te gaan.

10.2 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft vdB Metaalbewerking altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en Werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, én de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief. Hiervoor geldt altijd een minimum van 50% van de begrote uren en Werkzaamheden tegen het daarvoor geldende uurtarief én de volledige kosten (100%) voor de reeds bestelde producten of diensten. Dit onverminderd het recht van vdB Metaalbewerking om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen als de annuleringskosten niet toereikend zijn.

10.3 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop vdB Metaalbewerking de schriftelijke annulering heeft ontvangen. 

10.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van vdB Metaalbewerking leidend.


11. OVERMACHT

11.1 vdB Metaalbewerking is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

11.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop vdB Metaalbewerking geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor vdB Metaalbewerking niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van vdB Metaalbewerking of derden, en de situatie dat vdB Metaalbewerking producten of diensten niet of te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. vdB Metaalbewerking kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat vdB Metaalbewerking de Overeenkomst had moeten nakomen.

11.3 vdB Metaalbewerking heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt. 

11.4 Als vdB Metaalbewerking bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag vdB Metaalbewerking dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen.


12. BETALING

12.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur van vdB Metaalbewerking ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

12.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van vdB Metaalbewerking in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is dan een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen ook voor rekening van de Wederpartij, met steeds een minimum van € 150,00. Voor een Consument worden hierin de wettelijke richtlijnen gevolgd.

12.4 vdB Metaalbewerking heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen eerst in mindering te brengen op de kosten en de opengevallen rente en vervolgens in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door vdB Metaalbewerking steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

12.5 De Wederpartij mag nooit iets verrekenen met het door haar aan vdB Metaalbewerking verschuldigde. 

12.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 


13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Eventuele aansprakelijkheid van vdB Metaalbewerking blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

13.2 vdB Metaalbewerking en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

 • door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 • afwijkingen in de door de Wederpartij verstrekte gegevens betreffende aantallen en afmetingen;
 • de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
 • normale slijtage, veranderingen en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat;
 • de levering, plaatsing, montage en/of het gebruik van het product of de producten;
 • bouwstoffen, materialen en/of hulpmiddelen die door of namens de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;
 • het niet in acht nemen van de algemeen geldende (veiligheids)voorschriften op de locatie van de uitvoering van de Overeenkomst door de (van of namens de Wederpartij) aanwezige personen;
 • adviezen of gegevens die vrijblijvend door vdB Metaalbewerking zijn verstrekt;
 • het niet opvolgen van de belangrijke aandachtspunten als genoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van de Wederpartij op grond van de Overeenkomst (inclusief algemene voorwaarden);
 • de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van vdB Metaalbewerking, aan de zaak reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen;
 • omstandigheden die buiten de macht van vdB Metaalbewerking liggen.

13.3 vdB Metaalbewerking staat er niet voor in dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze zaken wil gebruiken, zelfs niet als de Wederpartij dat doel aan vdB Metaalbewerking heeft medegedeeld.

13.4 De aansprakelijkheid van vdB Metaalbewerking is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij inzake het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.5 vdB Metaalbewerking is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van vdB Metaalbewerking aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan vdB Metaalbewerking toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.6 vdB Metaalbewerking is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 

13.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van vdB Metaalbewerking.


14. VRIJWARING

14.1 De Wederpartij vrijwaart vdB Metaalbewerking, en de door vdB Metaalbewerking ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. 

14.2 Als de Wederpartij enig resultaat, verkregen van vdB Metaalbewerking, gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij vdB Metaalbewerking voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden. 


15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Alle door vdB Metaalbewerking in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van vdB Metaalbewerking totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met vdB Metaalbewerking gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen. De Wederpartij mag de geleverde (deel)producten gedurende het eigendomsvoorbehoud niet verpanden, in eigendom overdragen, verkopen of aan derden hierop rechten verlenen. De Wederpartij is daarbij verplicht om de zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van vdB Metaalbewerking te bewaren. 

15.2 Als de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, dan verkrijgt vdB Metaalbewerking voor een gelijke waarde het mede-eigendom van de nieuwe ontstane zaak waarin de geleverde zaken zijn verwerkt, bewerkt of vermengd. 

15.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan vdB Metaalbewerking (en de door vdB Metaalbewerking aan te wijzen derden) om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van vdB Metaalbewerking al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van vdB Metaalbewerking zich bevinden en de zaken terug te nemen. De Wederpartij moet vdB Metaalbewerking direct inlichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 


16. INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1 vdB Metaalbewerking behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, modellen, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, beschrijvingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Als een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is alleen vdB Metaalbewerking daartoe bevoegd.

16.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten bij vdB Metaalbewerking en mogen zonder voorafgaande toestemming van vdB Metaalbewerking niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Wederpartij mag het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door vdB Metaalbewerking is verstrekt. 

16.3 vdB Metaalbewerking kan foto’s, tekeningen en andere daarmee samenhangende documenten van haar Werkzaamheden publiceren en gebruiken, bijvoorbeeld op social media, in een boekwerk of voor commerciële doeleinden. De Wederpartij kan hiertegen alleen vooraf schriftelijk bezwaar maken.


17. ONDERZOEKSPLICHT

17.1 De door vdB Metaalbewerking te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door vdB Metaalbewerking opgeleverde direct op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Ook is de Wederpartij verplicht om op dat moment vast te stellen of de esthetische uitstraling van de materialen naar wens is. Als de Wederpartij oordeelt dat de esthetische uitstraling van de materialen niet naar wens is, terwijl het geleverde wel doet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden, dan kan de Wederpartij bij vdB Metaalbewerking een verzoek indienen om tegen (een door vdB Metaalbewerking te bepalen) meerprijs het betreffende materiaal te vervangen. vdB Metaalbewerking is niet verplicht om een dergelijk verzoek te accepteren. De montage van het materiaal wordt altijd beschouwd als een acceptatie van het geleverde. 

17.2 Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan vdB Metaalbewerking worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken moeten direct, maar uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking, schriftelijk aan vdB Metaalbewerking te worden gemeld. De Wederpartij moet vdB Metaalbewerking in de gelegenheid stellen een klacht te (laten) onderzoeken. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend. 

17.3 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd. 

17.4 Retourzendingen worden zonder voorafgaande toestemming van vdB Metaalbewerking niet geaccepteerd. Retourzendingen vinden – na voorafgaande toestemming van vdB Metaalbewerking – altijd plaats voor rekening en risico van de Wederpartij.

17.5 Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product en eerdere afbeeldingen en producten onderling. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

17.6 Een proefstuk mag slechts worden aangewend ter vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van het product. Het proefstuk biedt nooit garantie dat het uiteindelijke product (exact) dezelfde kleur of uiterlijk heeft. Een verschil in kleurstelling of uiterlijk biedt dus geen grond voor reclamatie. 

17.7 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal vdB Metaalbewerking het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen. 

17.8 Bij vaststelling dat er sprake is van onterechte of niet-tijdige reclame kan vdB Metaalbewerking de Wederpartij belasten met eventueel door haar gemaakte kosten.

17.9 Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van de afname- en/of betalingsverplichting. 

17.10 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. 

17.11 Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), dan vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

17.12 De verjaringstermijn van alle overige vorderingen en verweren ten opzichte van vdB Metaalbewerking en door haar ingeschakelde derden bedraagt één jaar.


18. PRIVACY

vdB Metaalbewerking is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van eventueel verstrekte (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) vdB Metaalbewerking een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) vdB Metaalbewerking hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan vdB Metaalbewerking te verstrekken, dan zorgt de Wederpartij, als dit nodig is, voor een passende regeling die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.


19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen met vdB Metaalbewerking is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

19.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van vdB Metaalbewerking is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

19.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.